ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་རྡ་སར་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་གཞུང་འབྲེལ་ཕེབས་བསུའི་གསོལ་སྟོན་མཛད་སྒོ།

You are here:
Go to Top